Прецизност в детайли

Услуги

Услуги

Eldi Sign Interior
Доказан процес за най-добри резултати.

1 Дизайн и проектиране
1.1. Договаряне, Заснемане и оразмеряване на работното интериорно, ( екстериорно ) задание.
1.2. Калкулиране и остойностяване на проекта и услугите, след специфициране на заданието, сложността, обемите и бюджета на проекта.

2 Идеен интериорен ПРОЕКТ
2.1. Пространствено и функционално зониране.
2.2. 3D визуализиране и моделиране на идейната интериорна концепция,с примерни модели и материали.

3 Работен интериорен ПРОЕКТ
3.1. Окончателно специфициране на заданието и поетите ангажименти.
3.2. Окончателно остойностяване и калкулиране на проекта и услугите.
3.3. Изготвяне на прецизни и точни чертежи, скици и 3D визуализации на конкретно избраните и потвърдени позиции, цветове, модели, стоки и материали.
3.4. Финансово обезпечаване на проекта, на база изготвени прецизни чертежи, спецификации, количествено стойностни сметки и времеви разчети.

4 Планиране и реализация на работния Проект
4.1. Коплексни ремонти, реновации, инсталации и СМР.
4.2. Комплексно обзавеждане, оборудване и декориране на дома.
4.3. Авторски надзор и контрол.

5 Презентация и промотиране на проекта, в напълно завършен вид (ДО КЛЮЧ)